ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ กิจกรรม

 • โครงการนำเสนอสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558

  อ่านต่อ»
 • โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนสายงานสู่ "นักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ"

  อ่านต่อ»


ข่าวประกาศ


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 เขตภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกิจกรรมกา...
อ่านต่อ »


ลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2558 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนตามแผน

ให้นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนตามแผนการเรียนเข้ามาแจ้งความจำนงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อประโยชน์ในการจัดตารางสอ...
อ่านต่อ »


เปิดอบรมหลักสูตร QTP UFT For Beginner

เปิดอบรมหลักสูตร QTP / UFT For Beginner ระหว่างวันที่ 18 - 19 และ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 (4 วัน) เน้นการปฏิบัติ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่ม...
อ่านต่อ »


โครงการฝึกอมรมวิชาชีพ

สาขาวิชา IT มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเหนือ และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางทัก...
อ่านต่อ »

ผลสำเร็จของศิษย์เก่าที่ก้าวเป็นบุคลากร
ด้านการทดสอบซอฟต์แวร์

 • นางสาวจารุตา ประสาทงาม
  บริษัท Lannasoftworks Company Limited
  ตำแหน่ง QA Engineer

  "จากที่ดิฉันได้ใช้ Automation test ในการทำงานทำให้ใช้เวลาในการทดสอบระบบน้อยลงมาก ทั้งยังมีความแม่นยำ สามารถใช้กับการทดสอบระบบแบบทำซ้ำ(Record/ Playback) ได้เป็นอย่างดีทีเดียว แถมยังสามารถ Export รายงานการทดสอบ(Report Test Result) หลังการเทสได้ทันทีอีกด้วย จึงมักนำมาใช้ทำ Regression test ในแต่ Project เสมอๆ"

 • นายสาคร แสงแก้ว
  บริษัท Aware Corporation Ltd.
  ตำแหน่ง QA Developer

  "Automation testing เป็นทางเลือกของทีมงานเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ effort ของการทำงานที่ลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลให้คุณภาพของซอฟต์แวร์เป็นที่น่าพอใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าทางการทดสอบซอฟต์แวร์ที่บริษัทผมใช้อยู่นี่ ส่วนหนึ่งมาจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของสาขา IT ม.แม่โจ้ ที่ทำให้ผมมีความพร้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในงานจนได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ"

ผลสำเร็จของนักศึกษาสหกิจ

 • นางสาวอัญชลี มณีนก
  บริษัท DST Worldwide Services (Thailand) Limited กรุงเทพฯ
  ตำแหน่ง Automation Tester

  "จากการปฏิบัติงานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ในบริษัทนี้ พบว่าการอบรมจากหลักสูตรทดสอบซอฟต์แวร์ที่สาขาจัดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองกรค์ที่มีมาตรฐานการทดสอบอัตโนมัติในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก็ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรฯ มีความครอบคลุมเครื่องมือการทดสอบอย่างหลากหลายสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ภายในองค์กร และที่สำคัญสามารถเข้าร่วมทดสอบซอฟต์แวร์กับทีมขององค์กรได้ทันทีโดยใช้เวลาศึกษารูปแบบการทดสอบในระยะเวลาสั้น ๆ"

 • นางสาวกนกพร ธรรมโชเต
  บริษัท ADVANCED INFO SERVICE (AIS) กรุงเทพฯ
  ตำแหน่ง Automation Tester

  "เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานที่บริษัท ADVANCED INFO SERVICE (AIS) ได้เข้าฝึกในตำแหน่ง Automation Tester ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้เข้ารับการอบรมการทดสอบระบบอัตโนมัติด้วย QTP Selenium โดยใช้ร่วมกับ Keyword Driven Framework ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำไปทำงานได้จริง และนักทดสอบระบบอัตโนมัติกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด IT ทั้งปัจจุบัน และอนาคต อย่างมาก และดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ได้เข้ามาอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีประโยชน์อย่างมาก"