Information Technology

สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรม


Responsive image

ค่าย ITCAMP MAEJO 2021

Responsive image

Live ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลสำเร็จของศิษย์เก่าที่ก้าวเป็นบุคลากรด้านการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับสาขา

หลักสูตรพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นที่ยอมรับระดับสากล เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


สาขาวิชาฯ เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ เน้นด้านการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และแนวคิดในการวางแผนอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบ อาทิ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออันที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นอันดับแรก ดังนั้นบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ต้องมีทักษะด้านปฏิบัติเป็นสำคัญส่งผลให้สาขาวิชาฯ เป็นหนึ่งในจำนวนสาขาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ในแง่การผลิตบัณฑิตที่มีจำนวนผู้ได้งาน และรายได้ต่อหัวสูงสุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน


* การเรียนการสอน ไม่เน้นที่การออกแบบกราฟิก ตัดต่อวิดีโอ และมัลติมีเดีย เช่นเดียวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอื่นๆ *

ปรัญชา

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ให้สามารถออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนการใช้งานในองค์กร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม โดยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ให้สามารถออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบ ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการใช้งานในองค์กร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  • 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และมีความสามารถในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการปัญหาและการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้

คณาจารย์

ผศ.ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร. วรรณวิมล นาดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร. ภรต รัตนปิณฑะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ. พิชชยานิดา คำวิชัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร. จักรกฤช เตโช

อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. วัชรินทร์ สาระไชย

อาจารย์ผู้สอน

อ. จิราวรรณ รอนราญ

อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อ)

เจ้าหน้าที่

นาย ณัฐพล อาจิน

เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตึกเสาวรัจ นิตยวรรธนะ เลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ติดต่อ : 053-873900

Fax : 053-873900

E-mail : itscimju2545@gmail.com