Information Technology

สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรม


Responsive image

ค่าย ITCAMP MAEJO 2021

Responsive image

Live ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลสำเร็จของศิษย์เก่าที่ก้าวเป็นบุคลากรด้านการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับสาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแม่โจ้เปิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองการนำคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีขอบเขตการทำงานอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรกิจต่างๆ องค์กรขนาดใหญ่รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงด้านต่างๆ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เป็นต้น


สาขาวิชาฯ เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ เน้นด้านการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และแนวคิดในการวางแผนอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบ อาทิ การโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์และการออกแบระบบเชิงวัตถุ ตลอดจนการทดสอบระบบ ด้วยเครื่องมืออันที่ทันสมัยโดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป็นอันดับแรก ดังนั้นบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ต้องมีทักษะด้านปฏิบัติเป็นสำคัญส่งผลให้สาขาวิชาฯ เป็นหนึ่งในจำนวนสาขาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ในแง่การผลิตบัณฑิตที่มีจำนวนผู้ได้งาน และรายได้ต่อหัวสูงสุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน


* การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เน้นที่การออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น การสร้างภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียเช่นเดียวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอื่นๆ *

ปรัญชา

"ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริง โดยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน นอกจากนั้น ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพที่สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี บัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานในสาขาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น"


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ให้สามารถออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบ ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการใช้งานในองค์กร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  • 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการปัญหาและการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้
  • 4. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน

คณาจารย์

ผศ.ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร. วรรณวิมล นาดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร. ภรต รัตนปิณฑะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ. พิชชยานิดา คำวิชัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร. นษิ ตันติธารานุกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร. จักรกฤช เตโช

อาจารย์ผู้สอน

อ. วัชรินทร์ สาระไชย

อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อ)

อ. จิราวรรณ รอนราญ

อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อ)

เจ้าหน้าที่

นาง กาญจนา จุ่มแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย ณัฐพล อาจิน

เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตึกเสาวรัจ นิตยวรรธนะ เลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ติดต่อ : 053-873900

Fax : 053-873900

E-mail : itscimju2545@gmail.com