ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ประวัติความเป็นมา

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแม่โจ้เปิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองการนำคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีขอบเขตการทำงานอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรกิจต่างๆ องค์กรขนาดใหญ่รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงด้านต่างๆ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เป็นต้น

   สาขาวิชาฯเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปเป็นจำนวน 9 รุ่น โดยระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ เน้ด้านการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และแนวคิดในการวางแผนอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบ อาทิ การโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์และการออกแบระบบเชิงวัตถุ ตลอดจนการทดสอบระบบ ด้วยเครื่องมืออันที่ทันสมัยโดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป็นอันดับแรก ดังนั้นบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ต้องมีทักษะด้านปฏิบัติเป็นสำคัญส่งผลให้สาขาวิชาฯ เป็นหนึ่งในจำนวนสาขาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ในแง่การผลิตบัณฑิตที่มีจำนวนผู้ได้งาน และรายได้ต่อหัวสูงสุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน

* การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เน้นที่การออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น การสร้างภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียเช่นเดียวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอื่นๆ *

ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย"

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน"