ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านเทคโนโลยี โดยได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารเสาวรัจ นิตยวรรณนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Posted 2014-03-24
วันที่เริ่มกิจกรรม 2013-08-24 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2013-08-25