ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
สาขาไอทีจัดโครงการอบรม QTP @SiPAวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการบริการวิชาการประกอบอาชีพในหัวเรื่องฝึกอบรม “Quick Test Professional for Beginner” เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบแบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการทดสอบอัตโนมัติมาใช้ร่วมกับเครื่องมือทดสอบ QTP ได้  และเมื่อสิ้นสุดการอบรมผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการทดสอบอัตโนมัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทดสอบ อัตโนมัติกับเว็บแอพพลิเคชั่นที่ต้องการได้ จัดทำโครงการโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซิป้า จังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   http://www.itsci.mju.ac.th/QtpForBeginner
Posted 2013-08-24
วันที่เริ่มกิจกรรม 2013-03-27 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2013-03-29