ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
โครงการบริการวิชาการเพื่อการประกอบอาชีพ Selenium Test & DataGenสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการประกอบอาชีพ ในหัวข้ออบรมเรื่อง Automated Testing with Selenium และ หัวข้ออบรมเรื่อง Data Generator for Automated Testing ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการทดสอบอัตโนมัติมาใช้ร่วมกับเครื่องมือทดสอบ Selenium ได้ และเมื่อสิ้นสุดการอบรมรมผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการทดสอบอัตโนมัติ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทดสอบอัตโนมัติกับเว็บแอพพลิเคชั่นที่ต้องการได้  เพื่อจัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์สร้างข้อมูลอินพุตทดสอบเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานด้านไอทีจำนวน 20 หน่วยงาน ๆ ละ 2 คน  เมื่อสิ้นสุดการอบรมผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการทดสอบอัตโนมัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทดสอบอัตโนมัติกับเว็บแอพพลิเคชั่นที่ต้องการได้
Posted 2013-08-24
วันที่เริ่มกิจกรรม 2014-04-23 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2014-04-26