ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนสายงานสู่ "นักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ"สาขาวิชา IT มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเหนือ และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้น (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ให้กับผู้สมัคร(ที่ผ่านเงื่อนไขและมีคุณสมบัติเหมาะสม) ในโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนสายงานสู่ "นักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ" ก่อนทำการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเหนือ เดินทางมามอบกำลังใจแก่คณะดำเนินงานด้วย ทั้งนี้การเรียนปรับพื้นฐานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
Posted 2015-02-09
วันที่เริ่มกิจกรรม 2015-02-07 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2015-02-21