ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
จับรางวัลสนุกๆ ของครอบครัวไอที ปีใหม่ 2564จับรางวัลสนุกๆ ของครอบครัวไอที ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุข สมหวังดังที่ตั้งใจไว้นะครับ ขยัน และตั้งใจเรียนกันเยอะๆ นะครับ ที่สำคัญขอให้ดูแลตัวเอง ให้รอดพ้นจากโควิด-19 กันถ้วนหน้านะครับ ดูภาพกิจกรรมที่นี่

Posted 2020-12-30
วันที่เริ่มกิจกรรม 2020-12-30 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2020-12-30