ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ทีมวิ่ง ITSci MJU พร้อมแล้ว #งานวิ่งแม่โจ้สันทราย 62ตัวแทนทีมวิ่ง ITSci MJU งานประเพณีเดิน – วิ่งการกุศลแม่โจ้ สันทราย

Posted 2019-06-28
วันที่เริ่มกิจกรรม 2019-06-28 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2019-06-28