ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
โครงการนำเสนอสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558โครงการนำเสนอสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา การติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายวิชา วท497 สหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2558 ภาคการศึกษา 2/2557 ดูรูปเพิ่มเติ่ม
Posted 2015-05-15
วันที่เริ่มกิจกรรม 2015-05-13 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2015-05-13