ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
Live ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้บรรยากาศการถ่ายทอดสด ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับน้องๆ ที่จะสมัครเข้าเรียนในปี 2564 โดยมีน้องๆ นักศึกษาจากสาขาวิทยการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาเคมี, สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มาร่วมเล่าประสบการณ์ภายในสาขา, คณะและรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ ที่สนใจจะเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ ดูภาพกิจกรรมที่นี่

Posted 2021-01-24
วันที่เริ่มกิจกรรม 2021-01-24 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2021-01-24