ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ค่าย ITCAMP MAEJO 2021#ITCampMJU2021 26 ก.พ. 2564 จุดเริ่มต้นของความผูกพัน ค่ายไอที สำหรับน้องๆ ม.4-6 และ ปวช. มาเรียนรู้การพัฒนา Mobile Application เพื่อค้นหาตัวตนว่าเราเหมาะกับเส้นทางอาชีพนี้หรือไม่ 30 ชีวิต จาก 13 โรงเรียน 7 จังหวัด ดูภาพกิจกรรมที่นี่

Posted 2021-02-26
วันที่เริ่มกิจกรรม 2021-02-26 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2021-02-28