ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ตัวแทน นศ ไอที เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon: Health-Tech for futureตัวแทน นศ ไอที เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon: Health-Tech for future ร่วมกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช และ นศ ม.เกษตร ม.มหิดล และ ม.ฟาร์อีสเทิร์น
36 ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์และสุขภาพ จากการร่วมกันลงขันความคิดจากคนรุ่นใหม่จากแวดวงสุขภาพ ผนึกกำลังด้วยเหล่า Creative Developer
36 ชั่วโมงเพื่อได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างสรรค์ ทางด้านการแพทย์ด้วยกระบวนการ การสร้างนวัตกรรม และวิธีการคิดแบบ Startup

Posted 2019-06-30
วันที่เริ่มกิจกรรม 2019-06-29 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2019-06-30