ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : รศ. รังสิต ศิริรังษี
เบอร์โทรศัพท์ : -
Email : -
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สถานะ : ปกติ

ข้อมูลการศึกษา
ระดับปริญาโท หลักสูตร : - มหาวิทยาลัย : East Texas State University, USA
ระดับปริญาตรี หลักสูตร : วท.บ.เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ข้อมูลงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : -
รายละเอียด : -
ปีที่ทำงานวิจัย : -

ข้อมูลหนังสือ
หนังสือ Selenium การทดสอบระบบด้วย Selenium การทดสอบโดยใช้ภาษาจาวา เป็นการทดสอบที่เขียนโค้ดเยอะ
หนังสือ JAVA OOP สอนเขียนภาษาจาวาแบบ OOP เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา และง่ายต่อการออกแบบ แก้ไข
หนังสือ Software Testing สอนเกี่ยวกับการทดสอบระบบว่า การทดสอบระบบที่ใช้งานสะดวกและรวดเร็วกว่าการทดสอบด้วยมือ และสามารถใช้งานได้กับการทดสอบหลายๆ ระบบ
หนังสือ JSP & Servlet การเขียนหน้าเว็บเป็นไฟล์ JSP ร่วมกับการใช้ Servlet เป็นการเขียนโค้ดเพื่อง่ายต่อการแก้ไข และไปประยุกต์ใช้ต่อในอนาคต
หนังสือ DB Design & SQL การออกแบบฐานข้อมูล และการเขียนเรียกฐานข้อมูลโดยภาษา UML ออกแบบฐานข้อมูลให้เข้ากับคลาสไดอะแกรม

ข้อมูลงานบริการนอกสถานที่
สถานที่
ศูนย์บ่มเพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่
2011-02-01
หัวข้อเรื่อง
การบรรยายพิเศษวิทยากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดตาก
วันที่
2010-11-04
หัวข้อเรื่อง
การบรรยายพิเศษวิทยากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML
สถานที่
ซิป้า จังหวัดเชียงใหม่
วันที่
2010-01-04
หัวข้อเรื่อง
การบรรยายพิเศษวิทยากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML
สถานที่
บริษัทไทยรีพอร์ตซอฟต์แวร์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่
2008-03-11
หัวข้อเรื่อง
การบรรยายพิเศษวิทยากรฝึกอบรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML