ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
รับสมัครพนักงานประจำบริษํท Lanna Softworks Co., Ltd. กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง 
1. Senior SalesForce.com Developer / SalesForce.com Developer
2. Senior .NET Developer / .NET Developer
รายละเอียดตามนี้เลยครับ
Posted 2014-07-02
สถานที่ ลานนาซอฟต์ เชียงใหม่