ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
เปิดอบรมหลักสูตร การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้วย Seleniumเปิดอบรมหลักสูตร การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้วย Selenium วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 รับจำนวจำกัด  สอบถามรายละเอียดเปิดเติมได้ที่ Facebook  IndyThai Tester
Posted 2018-02-21
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้