ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 เขตภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกิจกรรมการแข่งขัน/ประกวดทางวิทยาศาสตร์ การอบรมวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้จาก www.science.mju.ac.th
Posted 2015-07-16
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้