ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2558 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนตามแผนให้นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนตามแผนการเรียนเข้ามาแจ้งความจำนงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อประโยชน์ในการจัดตารางสอนไม่ให้ชนกัน
Posted 2015-07-16
สถานที่ -