ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
เปิดอบรมหลักสูตร QTP UFT For Beginnerเปิดอบรมหลักสูตร QTP / UFT For Beginner ระหว่างวันที่ 18 - 19 และ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 (4 วัน) เน้นการปฏิบัติ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยินดีบริการให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.indythaitester.com
Posted 2015-07-01
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้