ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
โครงการอบรมขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฎิบัติการ 1107 อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ

Posted 2019-07-05
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ