ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 25645 ก.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์
10 ก.ค. 64 นักศึกษาใหม่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดสูงสุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) รายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมกักตัวภายในหอพักเป็นเวลา 14 วัน
24 - 30 ก.ค. 64 นักศึกษาใหม่พื้นที่ปกติรายงานตัวเข้าหอพัก
2 ส.ค. 64 นักศึกษาเรียนในชั้นเรียนปกติ หรือออนไลน์

Posted 2021-06-20
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ