ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศWe design IT, We build IT, We test IT
ภายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ด้วย HTML และ JavaScript รวมถึงการใช้กราฟฟิครูปภาพออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ด้วย UML
Posted 2015-12-14
สถานที่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้