ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
ความสำเร็จในการศึกษาความสำเร็จของหลักสูตร IT วัดผลจากความสำเร็จของบัณฑิตเป็นสำคัญ 
สาขาวิชา IT มีสถิติภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์
และบัณฑิตสาขาวิชา IT มีอัตรารายได้ (เงินเดือนก้อนแรก) เริ่มต้นหลังจบใหม่ อยู่ในเกณฑ์ที่สูงที่สุดเป็นลำดับ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์
Posted 2015-12-14
สถานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ