ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศท 031 การใช้ภาษาไทย (Thai LANGUAGE USAGE) 3
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English 1) 3
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต (Agriculture FOR Life) 3
คม 100 เคมีทั่วไป (Principles of Chemistry) 3
ฟส 103 ฟิสิกส์มูลฐาน (Principles of Physics) 3
ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information Technology) 3
ทส 105 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics Design) 3
รวม 21
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศท 012 จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ (Psychology AND Human Behavior) 3
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English 2) 3
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science AND Technology) 3
คศ 131 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ (Calculus FOR Science 1) 3
ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3
ทส 106 เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology) 3
ทส 103 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development PROCESS) 3
รวม 21
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศท 022 อารยธรรมโลก (World Civilization) 3
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (English FOR Science AND Technology 1) 3
คศ 205 ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Introduction TO Mathematical Logic) 3
ทส 213 แนวคิดเชิงวัตถุ (Object Oriented Concepts) 3
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Content Management System) 3
ทส 212 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ (DATA Sturcture AND Applications) 3
รวม 18
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Man AND Environment) 3
สต 301 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 (English LANGUAGE Practice 1) 1
ทส 232 ระบบฐานข้อมูล (DATABASE System) 3
ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 3
ทส 215 การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ (CLIENT Side Programming) 3
ทส 242 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Networking System) 3
รวม 19
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Science FOR Life) 3
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 (English LANGUAGE Practice 2) 1
ทส 322 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 3
ทส 332 การโปรแกรมฐานข้อมูล (DATABASE Programming) 3
ทส 311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SERVER Side Programming) 3
ทส 321 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis AND Design) 3
รวม 16
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 (English LANGUAGE Practice 3) 1
ทส 323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล (Object Oriented Development WITH UML) 3
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mini-Project IN Information Technology) 3
ทส 411 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Programming) 3
ทส 333 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเงินและการบัญชี (Information Technology FOR Finance AND Accounting) 3
รวม 13
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ทส 341 การจัดการระบบเครือข่าย (Network Administration) 3
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project IN Information Technology) 3
ทส 493 การศึกษาหัวข้อสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Special Topic IN Information Technology) 3
รวม 9
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
วท 497 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 9
รวม 9