ทส102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม (IT 102 Programming Logic and Techniques)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2561 [25 มิ.ย. 2561-14 ต.ค. 2561]
บรรยาย พฤหัสบดี 10:00-12:00 น. LabIT1 (1107) อาคารเสาวรัจฯ
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 15:00-18:00 น. LabIT3 (3202-2) อาคารจุฬาภรณ์
TAs: นายวัฒนพงษ์ ไชยวงศ์สาย (พี่โอ๋) และ นางสาวอรพรรณ ดาวราม (พี่แตง)

คำอธิบายวิชา:
ศึกษาแนวความคิดของพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม แนวความคิดขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงานโปรแกรม (Flowchart) และการเขียนโปรแกรมโดยใช้รหัสเทียม (Pseudo code)

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

คะแนนเก็บ คลิกที่นี่
upload Assignment คลิกที่นี่


No Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส 102 [Intro to IT102] [มคอ 3]
Lab Pre-Test Logic
2 Lec Concept of Progamming [Concept of Progamming]
Lab Basic Logic Thinking [Lab 1]
3 Lec Program Development Cycle [Program Development Cycle]
4 Lec Designing of Programs with Flowchart [Flowchart]
Lab Flowchart exercise [Lab 2]
5 Lab IF Flowchart exercise [Lab 3]
6 Lec Quiz Flowchart: IF
Lab Flowchart exercise [Lab 4]
7 Lec Quiz Flowchart: Loop
Lab ทบทวน เรื่อง Flowchart ก่อนสอบกลางภาค [ทบทวน Flowchart]
8 Lec Pseudo Code [Pseudo Code]
Lab Introduction to MIT App Inventor [MIT App Inventor]
9 Lec App Inventor Control [App Inventor Control]
Lab ให้ นศ. จับกลุ่ม 3-4 คน ศึกษาตัวอย่างการสร้าง App จากเว็บไซต์ นำเสนอหน้าห้องวัน พฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 [App Inventor Tutorials]
10 Project App Inventor Project [App Inventor Project]
[storyboard]