ทส102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม (IT 102 Programming Logic and Techniques)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2562
บรรยาย จันทร์ 10:00-12:00 น. บรรยาย IT1 (1104) อาคารเสาวรัจฯ
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 13:00-16:00 น. LabIT3 (3202-2) อาคารจุฬาภรณ์
TAs: พี่แตง พี่ไปร์ท พี่เบศ พี่ทัน พี่อาย พี่กอบุญ และ พี่อู๋

คำอธิบายวิชา:
ศึกษาแนวความคิดของพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม แนวความคิดขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงานโปรแกรม (Flowchart) และการเขียนโปรแกรมโดยใช้รหัสเทียม (Pseudo code)

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

คะแนนเก็บ คลิกที่นี่
upload Assignment คลิกที่นี่


No Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส 102 [Intro to IT102] [มคอ 3]
Lab Pre-Test Logic
2 Lec Concept of Progamming [slide-01]
Lab Basic Logic Thinking [lab-01]
3 Lec Program Development Cycle [slide-02]
4 Lec Designing of Programs with Flowchart [slide-03]
Lab Flowchart exercise [lab-02]
5 Lec Quiz 5% Quiz Flowchart: IF
Lab Loop Flowchart exercise [lab-03]
6 Lec Quiz 5% Quiz Flowchart: Loop
Lab ทบทวนการเขียน Flowchart [flowchart practice]
7 Lec Designing of Programs with Pseudo Code [PseudoCode]
Lab Introduction to MIT App Inventor [App Inventor]
8 Lec Midterm Exam
Lab Midterm Exam
9 Lec เฉลยข้อสอบ Midterm เฉลย Midterm
Lab MIT App Inventor : Blocks [lab-04]
10 Lec App Inventor Control [Blocks]
Lab MIT APP Inventor exercise [lab-05]
11 Lec Quiz3 Quiz 3 App Inventor
Lab MIT APP Inventor exercise [lab-06]
12 Project App Inventor Project : ส่ง 7 ต.ค. 62 พร้อมนำเสนอหน้าห้อง [Project]