ทส102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม (IT 102 Programming Logic and Techniques)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2562
บรรยาย จันทร์ 10:00-12:00 น. บรรยาย IT1 (1104) อาคารเสาวรัจฯ
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 13:00-16:00 น. LabIT3 (3202-2) อาคารจุฬาภรณ์
TAs: พี่แตง พี่ไปร์ท พี่เบศ พี่ทัน พี่อาย พี่กอบุญ และ พี่อู๋

คำอธิบายวิชา:
ศึกษาแนวความคิดของพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม แนวความคิดขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงานโปรแกรม (Flowchart) และการเขียนโปรแกรมโดยใช้รหัสเทียม (Pseudo code)

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

คะแนนเก็บ คลิกที่นี่
upload Assignment คลิกที่นี่


No Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส 102 [Intro to IT102] [มคอ 3]
Lab Pre-Test Logic
2 Lec Concept of Progamming [slide-01]
Lab Basic Logic Thinking [lab-01]
3 Lec Program Development Cycle [slide-02]
4 Lec Designing of Programs with Flowchart [slide-03]
Lab Flowchart exercise
5 Lab IF Flowchart exercise
6 Lec Quiz Flowchart: IF
Lab Flowchart exercise
7 Lec Quiz Flowchart: Loop
Lab ทบทวน เรื่อง Flowchart ก่อนสอบกลางภาค
8 Lec Pseudo Code
Lab Introduction to MIT App Inventor
9 Lec App Inventor Control
Lab ให้ นศ. จับกลุ่ม 3-4 คน ศึกษาตัวอย่างการสร้าง App จากเว็บไซต์ นำเสนอหน้าห้อง
10 Project App Inventor Project