ทส212 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ (IT212 Data Structure and Applications)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2560 [12/06/2560-01/10/2560]
บรรยาย พฤหัสบดี 15:00-17:00 น.
ปฏิบัติ ศุกร์ 15:00-18:00 น.
TAs: นศ.รุ่นพี่ชั้นปีที่ 3

คำอธิบายวิชา:
ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของเซต พีชคณิตบูลีน อัลกอริทึมและซูโดโค้ด การอุปนัยและการเรียกซ้ำ ความสัมพันธ์ การจัดทำความสัมพันธ์แบบอันดับ และโครงสร้างแบบอันดับทฤษฎีของเซต รูปแบบการคำนวณและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การนับความสัมพันธ์และฟังก์ชันทฤษฏีของกราฟ ต้นไม้และการเรียงลำดับ ข่ายงาน และการประยุกต์ระบบเชิงพีชคณิต การค้นแบบต้นไม้

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

Upload Assignment คลิกที่นี่
ตรวจสอบคะแนนเก็บ คลิกที่นี่
ไฟล์เอกสาร Project คลิกที่นี่
กรอกหัวข้อ Project คลิกที่นี่


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส212 [Intro to IT212]
Lab ทบทวนการเขียนโปรแกรมภาษา C [C Practice]
2 Lec Algorithm Analysis [Algorithm Analysis]
Lab Algorithm Analysis Lab [Lab 1]
3 Lec Array [Array]
Lab Array Lab [Assignment 1 : Array]
4 Lec Quiz 1 สอบเก็บคะแนน 5%
Lab Lab 2 [Lab 2 Array]
5 Lec List, Stack and Queue [List, Stack and Queue]
Lab Lab 3 List, Stack and Queue [Lab 3 : List, Stack and Queue]
6 Lec Quiz 2 สอบเก็บคะแนน 5%
Lab Lab4 List, Stack and Queue [Lab 4 : List, Stack and Queue]
7 Lec Sort [Sort]
Lab Sort
8 Lec Midterm Reviews เฉลยข้อสอบ Midterm
Lab ปรับพื้น Logic ใหม่ [ปรับพื้น 1]
9 Lec ปรับพื้น Logic ใหม่ [ปรับพื้น 2]
Lab ปรับพื้น Logic ใหม่ [ปรับพื้น 3]
10 Lec Quiz 3 Quiz 3
Lab ปรับพื้น Logic ใหม่ [ปรับพื้น 4]
11 Lec Binary Tree [Binary Tree]
Lab AVL Tree [AVL-Tree]
12 Lec Advanced Java [Advanced Java]
Lab ปรับพื้น Logic ใหม่