ทส214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (IT 214 Object Oriented Programming)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 2/2562
บรรยาย อังคาร 10:00-12:00 น. ห้อง บรรยาย ไอที 1 (1104) อาคารเสาวรัจฯ
ปฏิบัติ พฤหัส 12:00-15:00 น. ห้อง LabIT1 (1107) อาคารเสาวรัจฯ
TAs: -

คำอธิบายวิชา:
ทบทวนแนวคิดเชิงวัตถุ การจัดการไฟล์ และ Exception ความรู้เกี่ยวกับคลาสไดอะแกรม การค้นหาคลาส Coupling และ Cohesion การสืบทอดและ Composition หลักการออกแบบคลาสเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์กับการแก้ไขปัญหาเพื่อการโปรแกรม ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบมาตรฐานเชิงวัตถุ (Design Pattern)

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

Upload Assignment คลิกที่นี่
ตรวจสอบคะแนนเก็บ คลิกที่นี่
เอกสาร Project คลิกที่นี่


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส 214 [Intro to IT214] [มคอ 3]
Lab Pre-Test แนวคิดเชิงวัตถุ
2 Lec ความสัมพันธ์ของคลาส [Class Relationship]
Lab Lab ความสัมพันธ์ของคลาส [Lab 1 Class Relationship]
3 Lec การตรวจสอบ Error & Exception [Exception]
Lab Lab Exception [Lab 2 Exception]
4 Lec Collections [Collection]
Lab Lab Collections [ Lab 3 Collections]
5 Lec Files, Streams and I/O [Files, Streams and I/O]
Lab Lab File [ Lab 4 Files] [ Lab 4 Text Files]
6 Lec Date Time [Date Time]
Lab Lab File & Date Time [Lab 5 Files & Date Time]
7 Lec Introduction to Design Pattern [Design Pattern]
Lab Lab
8 Exam Midterm Examination
Exam Midterm Examination
9 เฉลยข้อสอบ Midterm Examination
ทบทวน ความสัมพันธ์ของคลาส Class Relationship Exercise
10 Lec Intro to Hibernate [Introduction to Hibernate]
Lec Hibernate Class Relationship 1 [ Hibernate Class Relationship]
11 Lab Lab Hibernate 1:1 และ 1:M [ Lab Hibernate]
Lec Hibernate Class Relationship 2 [ Hibernate Class Relationship 2]
12 Lec Quiz Hibernate Quiz Hibernate
Lec Hibernate Query Language [HQL]
13 Lab Hibernate Query Language [Lab HQL]