ทส215 การโปรแกรมฝั่งไคล์เอนต์(IT215 Client Side Programming)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 2/2559 [09/01/2560-30/04/2560]
บรรยาย จันทร์ 10:00-12:00 น. ห้อง LAB 2
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 09:30-12:30 น. ห้อง LAB 1
TAs: นายทรงพล พิมพ์สาร
     นายวรชน สาตะถา
     นายอานนท์ ใจรัตน์

คำอธิบายวิชา:
การโปรแกรมผ่านเว็บโดยเน้นทางด้านไคลเอนต์ โดยอาศัยแนวความคิดเชิงวัตถุในส่วนที่เป็นการทำงานร่วมกับ ภาษาสคริปต์และภาษาเชิงรูปแบบ เช่น HTML ในการพัฒนาเว็บ การติดต่อระหว่างเบราเซอร์ร่วมกับ HTML และภาษา สคริปต์ โดยเน้นไปที่การแสดงผล ฟอร์ม การสร้างภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการทำงานแบบมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ รวม ไปถึงหลักการเบื้องต้นในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล และการติดต่อระหว่างภาษาสคริปต์และภาษาเชิงรูปแบบสมัย ใหม่ เช่น XML

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

upload Assignment คลิกที่นี่

<
Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส215 [Intro to IT215] [มคอ 3]
Lab
2 Lec Introduction to JavaScript [Intro to JavaScript]
Lab Lab 1 JavaScript เบื้องต้น [Lab 1]
3 LecJavaScript (ต่อ) [ JavaScript (cont.)]
Lab Lab 2 JavaScript (ต่อ) [Lab 2]
4 Lec Assignment 1 : JavaScript [Assignment 1] กำหนดส่ง 9 ก.พ. 2560
Lab
5 Lec JQuery [JQuery]
Lab นศ. นำเสนอ งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า เรื่อง JQuery นำเสนอ JQuery [Present 1]
6 Lec นศ. นำเสนอ งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า เรื่อง JQuery (ต่อ) นำเสนอ JQuery [Present 2]
Lab JQuery Tutorial [JQuery Tutorial]
7 Lec AJAX [Lec 4]
Lab เฉลยข้อสอบ Midterm
8 Lec AJAX & SERVLET [Lec 5][gson-2.8.0]
Lab Assignment 2 : AJAX [Assignment 2] กำหนดส่ง 23 มี.ค. 2560
9 Lec Introduction to Angular2 [Lec 6]
Lab Lab Angular2 [Lec7 + Lab]
10 Lec Handling Forms in Angular Apps [Lec 8 ]
Lab Lab Angular2 [Lec 8 Update]
11 Lec Http Request in Angular Apps [Lec 9 ]