ทส232 ระบบฐานข้อมูล (IT232 Database System)
อ.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 2/2557 [12/01/2558-18/05/2558]
บรรยาย อังคาร 13.00-15.00 น.
ปฏิบัติ ศุกร์ 08.00-11.00 น.
TAs: ปฏิพล ธีรนาคนาท [kaenking at hotmail dot com]
     นุชบา ตันตรา [momokoklbp at gmail dot com]

คำอธิบายวิชา:
ทฤษฎีฐานข้อมูล การออกแบบ สร้างและจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งที่เป็นสแตนอโลน ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูลแบบกระจาย นอกจากนั้น ศึกษาแบบจำลองของข้อมูล ภาษาเชิงเลือก ความเป็นเอกภาพของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ดาวน์โหลด Update ล่าสุด 25/3/2558
[เอกสาร Mini Project]


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส232 [Intro to IT232]
Lab แนะนำโปรแกรม DBDesigner และ MySQL [DBDesigner4] [MySQL]
2 Lec ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล [Lec1]
Lab การใช้งาน DBDesigner 4 [Lab1]
3 Lec ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [Lec2]
Lab การใช้งาน MySQL [Lab2]
4 Lec เอนติตี้ แอททริบิวส์ และความสัมพันธ์ [Lec3]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ เอนติตี้ แอททริบิวส์ และความสัมพันธ์ [Lab3]
5 Lec เอนติตี้ แอททริบิวส์ และความสัมพันธ์ (ต่อ) [Practice] [TheStar11.xml]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ เอนติตี้ แอททริบิวส์ และความสัมพันธ์ [Lab4]
6 Lec รับปริญญาฯ
Lab รับปริญญาฯ
7 Lec การออกแบบฐานข้อมูล [Lec4]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การออกแบบฐานข้อมูล [ForwardEngineer] [ReverseEngineer] [Practice]
8 Lec Midterm Exam 6/3/2558 13:00-16:00 น. ห้อง 3202-2 อาคารจุฬาภรณ์
Lab Midterm Exam
9 Lec การออกแบบฐานข้อมูล (ต่อ) เฉลยข้อสอบ Midterm
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การออกแบบฐานข้อมูล กำหนดส่ง ER-Diagram ของระบบงานกลุ่มวันที่ 13/3/2558
10 Lec รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน [Lec5]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การออกแบบที่เป็นบรรทัดฐาน [Lab6]
11 Lec โมเดลการออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง [Lec6]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
12 Lec ภาษามาตรฐานที่ใช้ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [Lec7]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การใช้คำสั่ง DDL และ DML [Lab7]
13 Lec การสอบถามข้อมูล [Lec8]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การใช้คำสั่ง Select กำหนดส่ง คำสั่ง Create Table และ Insert/Update/Delete ของระบบงานกลุ่มวันที่ 27/3/2558
[Lab8]
14 Lec การสอบถามข้อมูลขั้นสูง [Lec8 Advanced Query]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การใช้คำสั่ง Select (ต่อ) [Lab9]
15 Lec การสอบถามข้อมูล (ต่อ) [Lec8 Advanced Query Practice]
Lab แบบฝึกปฏิบัติ การใช้คำสั่ง Select (ต่อ) [Create tables] [Insert data]
17 Lec Final Exam
Lab Final Exam
18 Lec Final Exam
Lab Final Exam