ทส311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (IT311 Server Side Programming)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2562
บรรยาย จันทร์ 13:00-15:00 น. ห้อง LabIT3 3202-2
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 09:00-12:00 น. ห้อง LabIT3 3202-2
TAs: พี่ไปร์ท พี่แตง พี่เปป พี่ไนท์ และ พี่มาร์ท

คำอธิบายวิชา:
การโปรแกรมผ่านเว็บโดยเน้นทางด้านเซิร์ฟเวอร์ โดยการสร้างสคริปต์เพื่อจัดการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้เทคโนโลยีประเภทเซิร์ฟเวอร์เพจ รวมไปถึงการขยายความสามารถของเว็บเซิร์ฟเวอร์ประเภทเอนจินที่เหมาะสม เพื่อช่วยจัดการติดต่อกันระหว่างไคล์เอนต์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมการทำงานของเว็บแบบหลายชั้น ตลอดจนการสร้างระบบความปลอดภัย รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการเว็บขนาดใหญ่

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

upload Assignment คลิกที่นี่
คะแนนเก็บ คลิกที่นี่


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส311 [Intro to IT311] [มคอ 3]
Lab
2 Lec ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Java Server Pages [Intro to JSP]
Lab JSP Tags [Lab JSP]
3 Lec การประมวลผลตามความต้องการของไคลเอนต์ [Client Request]
Lab ฝึกปฏิบัติการทำงาน Client request [Lab Client Request]
4 Lec JavaScript & Exception [JavaScript & Exception]
Lab Lab JavaScript [Lab Servlet & Java Script]
5 Lec Sessions & Cookies
Lab Assignment 1
6 Lec Connect Database using JDBC
Lab เฉลย Midterm
7 Lec Introduction to Spring Framework
Lab Spring Features
8 Lec Spring Web App
Lab Spring & Database Connection
9 Lec Spring Validation
Lab Hibernate and Spring
10 Lec Design Pattern
Lab