ทส311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (IT311 Server Side Programming)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2561 [25 มิ.ย. 2561 - 14 ต.ค. 2561]
บรรยาย จันทร์ 10:00-12:00 น.
ปฏิบัติ ศุกร์ 13:00-16:00 น.
TAs: ??

คำอธิบายวิชา:
การโปรแกรมผ่านเว็บโดยเน้นทางด้านเซิร์ฟเวอร์ โดยการสร้างสคริปต์เพื่อจัดการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้เทคโนโลยีประเภทเซิร์ฟเวอร์เพจ รวมไปถึงการขยายความสามารถของเว็บเซิร์ฟเวอร์ประเภทเอนจินที่เหมาะสม เพื่อช่วยจัดการติดต่อกันระหว่างไคล์เอนต์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมการทำงานของเว็บแบบหลายชั้น ตลอดจนการสร้างระบบความปลอดภัย รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการเว็บขนาดใหญ่

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

upload Assignment คลิกที่นี่
หัวข้อ Project คลิกที่นี่
คะแนนเก็บ คลิกที่นี่
เอกสาร Web Project คลิกที่นี่


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส311 [Intro to IT311]
Lab
2 Lec ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Java Server Pages [Ch01_JSP]
Lab JSP Tags [Lab1]
3 Lec การประมวลผลตามความต้องการของไคลเอนต์ [Ch02 ClientRequest]
Lab ฝึกปฏิบัติการทำงาน Client request [Lab2]
4 Lec JavaScript & Exception [Ch03 JavaScript & Exception]
Lab Lab JavaScript เพิ่ม JavaScript การตรวจสอบข้อมูล ใน Lab 2
5 Lec Sessions & Cookies [Ch04 Sessions & Cookies]
Lab Assignment 1 [Assignment 1 ส่ง 2 ส.ค. 2561 ]
6 Lec Connect Database using JDBC [Ch05 JDBC]
Lab เฉลย Midterm [ Midterm Project]
7 Lec Introduction to Spring Framework [ Spring Framework]
Lab Spring Features [Spring Features]
8 Lec Spring Web App [Spring Web App]
Lab Spring & Database Connection [Spring & Database Connection]
9 Lec Spring Validation [Spring Validation]
Lab Hibernate and Spring [Hibernate and Spring]
10 Lec Design Pattern [Design Pattern]
Lab