ทส322 การทดสอบซอฟต์แวร์ (IT 322 Software Testing)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2562
บรรยาย อังคาร 09:00-12:00 น. บรรยาย IT1 (1104) อาคารเสาวรัจฯ

คำอธิบายวิชา:
แนวคิดและวงจรชีวิตของการทดสอบ ระดับต่าง ๆ ของการทดสอบ การทดสอบเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง การทดสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์ เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบ เช่น การทดสอบแบบ Blackbox และ Whitebox รวมไปถึงการทดสอบด้วยมือและการทดสอบ แบบอัตโนมัติ นอกจากนั้น ยังครอบคลุมไปถึงการวางแผนการทดสอบ การออกแบบกรณีทดสอบ และการสร้างเอกสารสำหรับการทดสอบ

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
upload Project คลิกที่นี่
คะแนนเก็บ คลิกที่นี่
ตัวอย่างเอกสาร Test Case คลิกที่นี่


No Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส 322 [Intro to Software Testing] [มคอ 3]
2 Lec Software Verification and Validation [Software Verification and Validation ]
3 Lec Testing Technique : White Box Testing [White Box Testing I]
4 Lec Testing Technique : White Box Testing [White Box Testing II]
5 Lec Testing Technique : Black Box Testing [Black Box Testing I]
6 Lec Testing Technique : Black Box Testing [Black Box Testing II]
7 Lec เฉลย Midterm Exam เฉลย Midterm
8 Lec Testing Technique : Cause Effect Graph [Cause Effect Graph]
9 Lec Testing Technique : Pairwise Testing [Pairwise Testing]
10 Lec Documents in Software Testing [ Documents in Software Testing ]
11 Lec Test Automation [Test Automation ]