ทส323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล
(IT323 Object Oriented Development with UML)

อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 2/2561 [19/11/2561-10/03/2562]
บรรยาย จันทร์ 09:00-12:00 น. ห้อง บรรยาย IT 1 (1104) อาคารเสาวรัจฯ

คำอธิบายวิชา:
ศึกษาหลักการการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การออกแบบระบบร่วมกับภาษาเชิงบรรยาย UML ที่ประกอบไปด้วยไดอะแกรมแบบต่าง ๆ กระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบระบบติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างแบบจำลอง รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท CASE Tools ในการออกแบบ

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

Upload Assignment คลิกที่นี่
เอกสารตัวอย่าง SRS คลิกที่นี่
ตรวจสอบคะแนนเก็บ คลิกที่นี่


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส 323 [ Introduction to UML] [มคอ 3]
2 Lec Requirements with Use Case [ Use Case Diagram]
3 Lec Finding your requirements กำหนดส่ง Requirement lists, Use case Diagram และ Use case scenario วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 61 ให้ นศ. จับกลุ่มเพื่อคิดหัวข้อระบบ และ กำหนดขอบเขตของระบบ
4 Lec Class Diagram [ Class Diagram]
5 Lec Interaction Diagram [ Interaction Diagram]
6 Lec Analysis Class [ Analysis Class]
7 Exam Midterm Examination
8 Lec State and Activity Diagrams [ State and Activity Diagrams]
9 Lec Package, Component and Deployment Diagrams [ Package, Component and Deployment]
10 Lec UML 2.0 [ What's new in UML 2.0?]
11 Lec Project Estimation with Use Case Point [ Use Case Point]