ทส332 การโปรแกรมฐานข้อมูล (IT332 Database Programming)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2558 [10/08/2558-14/12/2558]
บรรยาย อังคาร 12:30-14:30 น.
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 15:00-18:00 น.
TAs: ปฏิพล ธีรนาคนาท [kaenking at hotmail dot com]
     นุชบา ตันตรา [momokoklbp at gmail dot com]

คำอธิบายวิชา:
คำสั่งภาษาเอสคิวแอล คำสั่งสำหรับการเรียกใช้ข้อมูล การเขียนนิพจน์ การเรียงลำดับ การคัดเลือกข้อมูล การเรียกข้อมูลจากหลายตาราง ฟังก์ชันการรวมกลุ่มข้อมูล คำสั่งเรียกใช้ข้อมูลย่อย คำสั่งด้านการปรับเปลี่ยนข้อมูลการสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างข้อจำกัดการสร้างวิว การกำหนดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ การใช้ตัวแปร คำสั่งประมวลผล การสร้างฟังก์ชัน โปรซีเยอร์ และทริกเกอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่นิยมในปัจจุบัน

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

OracleXE 11g
SQL Developer
Project Document


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส332 [Intro to IT332]
Lab คู่มือการติดตั้ง Oracle 11g XE และ SQL Developer [Install Oracle]
2 Lec ทบทวนความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [RDBMS]
Lab Lab ทบทวนการสร้างตารางและจัดการข้อมูลด้วย Oracle [Lab 1]
3 Lec การสร้างและจัดการ Table (DDL) และ การจัดการข้อมูล (DML) [DML]
Lab
4 Lec การเรียกดูข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล และ การใช้ SQL Functions [SQL]
Lab ทบทวนคำสั่ง SELECT [Lab 2]
5 Lec การเรียกดูข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล และ การใช้ SQL Functions (ต่อ) [SQL Functions]
Lab การใช้ฟังก์ชัน และ คำสั่ง JOIN [Lab 3]
6 Lec การบริหารจัดการผู้ใช้งานและ ระบบความปลอดภัย [User & Security]
Lab ทบทวนการสร้าง Table View และ Sequence [Lab 4]
7 Lec โครงสร้างและตัวแปรของโปรแกรม PL/SQL [ PL/SQL]
Lab ทบทววนคำสั่ง Oracle SQL [Lab 5]
8 Lec Midterm Exam
Lab Midterm Exam
9 Lec คำสั่งตรวจเช็คเงื่อนไขและคำสั่งควบคุมการวนซ้ำ [ IF & Loop ]
Lab ฝึกปฏิบัติ PL/SQL [Lab 6]
10 Lec การประยุกต์ใช้งานตัวแปรประเภท Composite & Cursor [ Composite & Cursor ]
Lab ฝึกปฏิบัติ Composite Type & Cursor [Lab 7]
11 Lec การควบคุมและจัดการข้อผิดพลาดด้วย EXCEPTIONS [ EXCEPTIONS ]
Lab แบบฝึกปฏิบัติการจัดการ Exception [Lab 8]
12 Lec การสร้างโปรแกรมให้เป็น STORED PROCEDURE และ FUNCTION [ STORED PROCEDURE และ FUNCTION ]
Lab STORED PROCEDURE และ FUNCTION [Lab 9]
13 Lec การสร้าง DATABASE TRIGGER [ Database Trigger ]
Lab แบบฝึกหัด DATABASE TRIGGER [Lab 10]
14 Lec บรรยายพิเศษจากบริษัทภายนอก
Lab
15 Lec Final Exam
Lab Final Exam