ทส341 การจัดการระบบเครือข่าย(IT341 Network Administrations)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 1/2560 [12/06/2560-01/10/2560]
บรรยาย จังคาร 10:00-12:00 น. ห้อง LAB 1
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 09:00-12:00 น. ห้อง LAB 1
TAs: ไม่มี

คำอธิบายวิชา:
ทบทวนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่าย หลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการเครือข่าย เน้นไปที่การติดตั้งระบบจัดการเครือข่ายบนแม่ข่าย การจัดการสิทธิ์การใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ การตรวจสอบและใช้งานไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ การจัดการแฟ้มข้อมูล โปรแกรมและไดเรคทอรี่ ตลอดจนการจัดการแบ็คอัพที่จำเป็นต่าง ๆ

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

upload Assignment คลิกที่นี่
ตรวจสอบคะแนนเก็บ คลิกที่นี่

Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส341 [Intro to IT341]
Lab Introduction to Angular 4 [Intro to Angular 4]
2 Lec TypeScript & Angular 4 [TypeScript & Angular 4]
Lab
3 Quiz Quiz 1 เก็บคะแนน 10%
Lab Handling Forms : Template Driven [Handling Forms]
4 Lec Handling Forms : ReactiveForm [Handling Forms]
Lab Lab: Handling Forms [Lab Forms]
5 Quiz Quiz 2 เก็บคะแนน 10%
Lab Lab [ Angular + Firebase (1) ]
6 Lec Angular + Firebase (2) [ Angular + Firebase (2) ]
Lab Assignment 1 จัดทำคู่มือและนำเสนอตัวอย่างการสร้าง Web ด้วย Angular 4 เป็นลำดับขั้นตอน โดยมีสมาชิกกลุ่ม ๆ ละ 3 คน กำหนดนำเสนอวันที่ 15 ส.ค. 2560
7 Lec นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย Group Presentation
Lab บรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก ย้ายเวลาเรียน 20/8/2560 13:00-16:00 น.