ทส411 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IT411 Mobile Programming)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 2/2561 [19/11/2561-10/03/2562]
บรรยาย จันทร์ 13:00-15:00 น. ห้อง Lab IT 3202-2 อาคารจุฬาภรณ์
ปฏิบัติ พฤหัสบดี 13:00-16:00 น. ห้อง Lab IT 3202-2 อาคารจุฬาภรณ์

คำอธิบายวิชา:
การสร้างแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บนอุปกรณ์มือถือ รวมถึง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงการเขียนโปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการเขียนเกมส์บนอุปกรณ์มือถือ ความสามารถ และข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

Upload Assignment คลิกที่นี่
ตรวจสอบคะแนนเก็บ คลิกที่นี่


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส411 [ Intro to IT411] [มคอ 3]
Lab การติดตั้ง Android Studio และ Create New Project [Lab 1]
2 Lec Intro to android development [Lec 1]
Lab Lab 2 [Lab 2]
3 Lec Layouts and Widgets [Lec 2]
Lab Lab 3 [Lab 3]
4 Lec Multiple Activities and Intents [Lec 3]
Lab Lab 4 Assignment 1 กำหนดส่ง 27 ธ.ค. 2561 [Assignment 1]
5 Lec Data files and Storage [Lec 4]
Lab Lab 4 Assignment 1.1 กำหนดส่ง 4 ม.ค. 2562 ให้เพิ่มส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในไฟล์
6 Lec Styles and Dialogs [Lec 5]
Lab Lab 4 Assignment 1.2 กำหนดส่ง 10 ม.ค. 2562 ให้เพิ่มส่วนของปฏิทินเลือกวันที่ และ เวลา โดยจะต้องไม่สามารถเลือกวันที่ในอดีตได้
7 Lec Dynamic UI [Lec 6]
Lab
8 Exam Midterm Examination
Exam Midterm Examination
9 Lec DATABASE & SQL [Lec 7]
Lab Assignment 2 Assignment 2 กำหนดส่ง 31 ม.ค. 2562 [Assignment 2]
10 Lec BaaS : Firebase [Lec 8]
Lec Async Task : Read JSon from Web [Lec 9]
11 Lab Lab Json [Lab 5 Read Json]
Lab Lab Json & Firebase [Lab 6 Firebase ]
12 Lec Web Services [Web Service App]
Lab