ทส411 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IT411 Mobile Programming)
อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ภาคเรียนที่ 2/2562
บรรยาย จันทร์ 10:00-12:00 น. ห้อง Lab IT2 อาคารเสาวรัจฯ
ปฏิบัติ อังคาร 13:00-16:00 น. ห้อง Lab IT2 อาคารเสาวรัจฯ

คำอธิบายวิชา:
การสร้างแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บนอุปกรณ์มือถือ รวมถึง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงการเขียนโปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการเขียนเกมส์บนอุปกรณ์มือถือ ความสามารถ และข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

Upload Assignment คลิกที่นี่
ตรวจสอบคะแนนเก็บ คลิกที่นี่


Week Type Topic Comment Link
1 Lec แนะนำรายวิชา ทส411 [ Intro to IT411] [มคอ 3]
Lab Introduction to Android development [ Intro to Android Development]
2 Lec Layouts & Widgets [ Layouts & Widgets]
Lab Layouts & Widgets [ Lab 1]
3 Lec Multiple Activities and Intents [Multiple Activities and Intents]
Lab Assignment 1 [ Lab 2]
4 Lec DATA files and storage [DATA files and storage]
Lab Assignment 1.1 แก้ไข Assignment 1 ให้อ่านและเขียนไฟล์ได้
5 Lec Styles and Dialogs [Styles and Dialogs]
Lab Assignment 1.2 แก้ไข Assignment 1 ให้แจ้งเตือนและเลือกวันที่จากปฏิทินได้
6 Lec Dynamic UI [Dynamic UI] [image files]
Lab Lab Dynamic UI [Lab 5]
7 Lec Database and SQL [DB & SQL]
Lab Lab DB Assignment 2 : ส่งวันที่ 28/1/63
8 Lec Firebase [Firebase]
Lab Lab Firebase Assignment 3 : ส่งในคาบเรียน
9 Lec AsyncTask [AsyncTask]
Lab Lab [ Web Service Example]